Tell us what's important to you

To help us reimagine this one kilometre section of Stony Creek we want to hear your ideas, suggestions and priorities to understand what’s important to you. The design will involve returning Stony Creek to a more natural form with an inviting open space connection to the hospital.

This is your opportunity to influence the redesign of Stony Creek, its adjacent open space and connections to Sunshine Hospital.

Come and talk to us at our community events, complete the survey and share your ideas!


Trên khắp Melbourne, chúng tôi đã xác định một số địa điểm mà chúng tôi đang hợp tác với các Đối tác Dự án và cộng đồng để chuyển đổi các đoạn khác nhau của con lạch và vùng đất thiên nhiên xung quanh.

Dự án tái tạo Stony Creek tại Bệnh viện Sunshine đoạn bắt đầu từ Laurel Street đến Furlong Road, St Albans. Đây là địa điểm dự án thứ tư của chúng tôi.

Chúng tôi muốn chuyển đổi đoạn con lạch này thành nơi chốn thiên nhiên hấp dẫn, kết nối với bệnh viện và là nơi mọi người có thể tương tác với thiên nhiên và với nhau.

Dự án này hỗ trợ viễn kiến của chúng tôi nhằm Tăng cường Cuộc sống và Điều kiện Sinh sống.

Hãy cho chúng tôi biết những gì quan trọng đối với quý vị

Để giúp chúng tôi tái tạo đoạn Stony Creek dài một cây số này, chúng tôi muốn nhận được ý kiến, đề nghị và ưu tiên của quý vị và hiểu những gì quan trọng đối với quý vị.

Hãy đến và nói chuyện với chúng tôi tại các sự kiện cộng đồng do chúng tôi tổ chức (link), hoàn tất bản câu hỏi thăm dò ý kiến, (link) chia sẻ câu chuyện của quý vị (link) và tham gia các cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Đây là cơ hội để quý vị góp phần vào công trình tái thiết kế Stony Creek, vùng đất thiên nhiên liền kề và kết nối với Bệnh viện Sunshine.

Site information

Take a closer look at the area you can help reimagine.

Project Partners

Reimagining Stony Creek Project Partners logos city west water, western health, building authority, victorian planning authority